PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ

 • Wypełnij Wniosek o wydanie warunków dostawy wody i przyjęcia ścieków. Do wniosku dołącz;
  • aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości
  • odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)
  • oświadczenie o tytule prawnym nieruchomości, której dotyczy wniosek (nieobowiązkowe)
  • parametry dostarczanych ścieków (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych)
 • Wniosek można pobrać klikając w link

  Wniosek o wydanie warunków przyjęcia ścieków Kliknij tutaj

  Wniosek o wydanie warunków dostawy wody i przyjęcia ścieków Kliknij tutaj

  Wniosek o wydanie warunków dostawy wody Kliknij tutaj

 • Wypełniony wniosek złóż w Biurze Obsługi Klienta MZWiK w Pilźnie, ul. Staszica 55
 • Czas na rozpatrzenie wniosku i wydanie warunków to 21 dni roboczych

 

 • Po otrzymaniu warunków, jeśli już dysponujesz dokumentacją techniczną opracowaną na ich podstawie można przystąpić do wykonania przyłącza. Dokumentację mogą wykonać uprawnieni projektanci.
 • Wykonanie przyłącza może być zlecone wyłącznie firmom uprawnionym do wykonywania prac wodno-kanalizacyjnych.
 • Po wykonaniu przyłącza należy dokonać zgłoszenia robót do odbioru składając w MZWiK w Pilźnie zlecenie odbioru przyłącza. Aby pobrać Kliknij tutaj
 • Aby ocenić należyte wykonanie robót konieczne jest przygotowanie kompletu dokumentacji
 • Do dokumentacji odbiorowej należy dołączyć inwentaryzację powykonawczą przyłącza, wykonaną przez uprawnionego geodetę
 • Włączenia do czynnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywane są przez pracowników MZWiK w Pilźnie
 • Po wykonaniu odbioru, przed przyłączeniem się do sieci należy do MZWiK w Pilźnie złożyć wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Wszelkich niezbędnych informacji w sprawach związanych z przyłączeniem się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej udzielimy również telefonicznie  pod numerem : 14 672 12 98

ZAWIERANIE UMÓW NA DOSTAWĘ WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW

W celu zawarcia umowy na dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków należy do MZWiK w Pilźnie przedłożyć wniosek o zawarcie umowy. Można go pobrać klikając w LINK

Zawarcie umowy jest konieczne, w celu realizacji postanowień Ustawy z dn. 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Do wniosku należy załączyć kopię aktu notarialnego lub innego dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości.

Wniosek można:

 • przesłać pocztą na adres: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie ul. Staszica 55, 39-220 Pilzno. Po wpłynięciu wniosku oraz sprawdzeniu prawidłowego złożenia wszystkich wymaganych dokumentów, MZWiK przygotuje dwa egzemplarze umowy. Umowę taką można podpisać osobiście, lub MZWiK wyśle do Państwa oba egzemplarze umowy celem ich podpisania i odesłania zwrotnie jednej kopii.
 • dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Klienta (MZWiK w Pilźnie, ul. Staszica 55). Po sprawdzeniu wniosku zostanie przygotowana umowa.

Godziny pracy Działu obsługi Klienta: poniedziałek-piątek: 700 – 1500

Umowa może być zawarta z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości, do której ma być dostarczana woda lub z którego mają być odprowadzane ścieki. W przypadku, gdy nieruchomością jest budynek wielolokalowy, umowa zwierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. W każdym przypadku umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Wzory umów na dostarczanie wody i/lub odbiór ścieków dostępne są na naszej stronie internetowej w zakładce DO POBRANIA

Rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków następuje:

 • na wniosek MZWiK w Pilźnie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia,
 • na zgodny wniosek obu stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia
 • na wniosek MZWiK w Pilźnie z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia gdy wystąpią okoliczności za art. 8 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków jak wym. w ust. 5 nn paragrafu. 5.
 • MZWiK w Pilźnie może odciąć dostawę wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:
 • przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;
 • odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty;
 • jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominiecie urządzenia pomiarowego;
 • został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia Umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.
 • na wniosek Usługobiorcy, jeśli wystąpiły okoliczności uzasadniające rozwiązanie takiej umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia – sprzedaż nieruchomości, likwidacja punktu poboru wody / odbioru ścieków, wygaśnięcie tytułu prawnego do nieruchomości, itp. W tym przypadku należy złożyć wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Do pobrania po kliknięciu w LINK

 

Podczas spisywania umowy, jak również w każdym innym momencie można złożyć do MZWiK w Pilźnie wniosek o akceptacji faktury elektronicznej. Faktura elektroniczna ułatwia rozliczenia pomiędzy MZWiK a odbiorcami usług. Druki akceptacji faktur elektronicznych można pobrać klikając link poniżej. Druki te można również otrzymać od inkasentów, oraz od kierowców świadczących usługi wywozu nieczystości
KLIKNIJ TUTAJ