Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej – krok po kroku

Krok 1 – Warunki techniczne

 • Wypełnij Wniosek o wydanie warunków dostawy wody i przyjęcia ścieków. Do wniosku dołącz
  • aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości
  • odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)
  • oświadczenie o tytule prawnym nieruchomości, której dotyczy wniosek (nieobowiązkowe)
  • parametry dostarczanych ścieków (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych)
 • Wniosek można pobrać klikając w link WNIOSEK
 • Wypełniony wniosek złóż w Biurze Obsługi Klienta MZWiK w Pilźnie, ul. Staszica 55
 • Czas na rozpatrzenie wniosku i wydanie warunków to 21 dni roboczych

KALKULACJA CEN
ZA TRANSPORT I OCZYSZCZANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Kalkulacja opłaty za nieczystości ciekłe przywożone transportem MZWiK w Pilźnie na oczyszczalnię ścieków – obowiązujący od 25.09.2021:

 • Cena netto usługi oczyszczenia nieczystości ciekłych zł/m314,00
 • Cena netto usługi transportu nieczystości ciekłych zł/m320,36
 • podatek VAT – 8%

Całkowita opłata netto za oczyszczenie wraz z transportem MZWiK w Pilźnie – 34,36 zł/m3

Całkowita opłata brutto (z 8% VAT) za oczyszczenie wraz z transportem MZWiK w Pilźnie – 37,11 zł/m3

Zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały nr XXXVI/286/2021 Rady Miejskiej w Pilźnie, opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego – całość do pobrania po kliknięciu poniżej

LOKALIZACJA PUNKTÓW CZERPALNYCH

Na terenie miasta Pilzno zostały wyznaczone przez MZWiK w Pilźnie punkty  czerpalne wody. Punkty czerpalne przeznaczone są dla:
osób które nie posiadają przyłącza wodociągowego;
osób z którymi umowa o dostarczanie wody została rozwiązana;
potrzeb wynikających z awarii lub konieczności tymczasowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.
Punkty czerpalne znajdują się:
– Budynek MZWiK przy ul. Staszica 55
– Budynek Oczyszczalni Ścieków przy ul. Paderewskiego 11A
 

Woda  z punktów  czerpalnych może być używana do celów spożywczych, oraz  potrzeb gospodarstwa domowego. Nie może być używana do celów  przemysłowych,  produkcyjnych, rolniczych, itp.

obrazek przedstawiający kobietę pijącą wodę z kranu

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Wszystkie wpłaty należności za wodę i ścieki mogą być przez Państwa dokonywane w Banku Spółdzielczym w Pilźnie, ul. Grodzka 2. Wpłaty dokonywane w BS Pilzno są zwolnione od opłat.

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Pilźnie czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek7.45 – 15.30
Wtorek7.45 – 15.15
Środa7.45 – 15.15
Czwartek7.45 – 15.15
Piątek7.45 – 15.30

  telefon do banku:  (14) 672 10 11

W tytule wpłaty prosimy o podanie numeru faktury. Dla każdego klienta MZWiK w Pilźnie przypisany jest indywidualny numer rachunku bankowego do opłat za wodę i ścieki. Wpłaty poprzez bankowość internetową, na poczcie, oraz bezpośrednio w banku – innym niż Bank Spółdzielczy w Pilźnie,  są obciążone opłatą zgodnie z cennikami poszczególnych  banków.
Ważne!
Banki nie naliczają odsetek za nieterminowe opłacanie należności. W   takim przypadku, klientowi mogą być naliczone odsetki za zwłokę, doliczone do kolejnej faktury. Dlatego przypominamy o terminowym  opłacaniu należności!
W  siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie, ul.  Staszica 55 nie ma możliwości dokonania wpłaty należności za wodę i  ścieki.

USŁUGI ASENIZACYJNE

Zgłoszenia wywozu nieczystości samochodem asenizacyjnym przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu 14 6913007 lub kom.: 601 83 49 49. Wywóz nieczystości odbywa się w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku w kolejności odpowiadającej kolejności zgłoszeń. Ze względu na duże zainteresowanie usługami asenizacyjnymi prosimy o wcześniejsze zgłaszanie wywozu w celu uniknięcia przelania zbiorników wybieralnych.

Na oczyszczalni ścieków w Pilźnie nie ma możliwości zgłoszenia wywozu osobiście. Teren zakładu jest zamknięty dla osób postronnych

obrazek przedstawiający samochód asenizacyjny stojący na placu

WYKORZYSTANIE HYDRANTÓW

obrazek przedstawia hydrant na trawniku

Hydranty przeciwpożarowe znajdujące się na terenie miasta i gminy  Pilzno, będące w  zarządzie MZWiK Pilzno, nie są punktami  czerpalnymi. Służą one do  ochrony przeciwpożarowej. Korzystanie z  hydrtantów bez zgody dyrekcji  MZWiK Pilzno, niszczenie plomb,  zabudowywanie, grodzenie, utrudnianie  dostępu do hydrantów, otwieranie  zasów, itp. jest zabronione oraz stanowi  naruszenie mienia MZWiK Pilzno,  jak również naruszenie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej !