UCHWAŁA NR LVII/444/2023 RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE

UCHWAŁA NR LVII/444/2023
RADY MIEJSKIEJ W PILŹNIE
z dnia 1 lutego 2023 r.
w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.

Obrazek przedstawia osobę podpisującą dokument
stosy-monet-pieniędzy-ze-strzałką.

Uchwała w sprawie dopłat

Uchwała nr XLIV/352/2022 Rady Miejskiej w Pilźnie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie:
Dopłaty dla Taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych należne Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie.

Decyzja Dyrektora RZGW PGW WP

DECYZJA Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie w sprawie odwołania Miejskiego Zakładu Wodociągów i  Kanalizacji w Pilźnie, ul. Staszica 55 39-220 Pilzno z dnia 15.05.2018r.

Odczyty wodomierzy

Odczyty wodomierzy

Kto jest uprawniony do odczytu wodomierzy.
Odczyty  wodomierzy odbywają się w terminach określonych w umowie, dla   odbiorców  wody i dostawców ścieków w okresach co dwa miesiące, dla   odbiorców wody w okresach co trzy miesiące. Osobami uprawnionymi do   odczytu wodomierzy są :
Pan Michał Wojnarowski,
Pan Paweł Wilk,
Pan Krzysztof Czekaj
 
W  przypadku braku odczytu zostawiana jest u Państwa informacja  
z prośbą o  podanie stanu wodomierza do Biura Obsługi Klienta pod numer telefonu: 14 672 12 98.
Na  wyraźne życzenie usługobiorcy MZWiK może wystawić fakturę za  dowolny  okres rozliczeniowy, oraz wysłać fakturę na wskazany adres. W  przypadku  braku możliwości odczytu może być wystawiona faktura  uśredniona   (średnia ilość pobranej wody lub/i odprowadzonych ścieków za  dany  okres.

Taryfy na 2021 rok

Decyzja PGW Wody Polskie w sprawie cen i stawek opłat  zawartych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego  odprowadzania ścieków, realizowanych  przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie. Ceny i stawki opłat podane w ogłoszeniu obowiązują przez okres trzech lat od chwili wejścia w życie decyzji PGW WP.

Sieci wodociągowe

Obecnie trwają prace nad rozbudową sieci wodociągowej dla części Łęk Dolnych (Pogwizdów) oraz ul. Kościuszki od strony Łęk Dolnych, wraz z niezbędną infrastrukturą.  Prace pochłoną ponad 3,67 mln złotych.

Wodociągi infrastruktura

Rozwój MZWiK w Pilźnie

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie przez cały czas inwestuje w rozwój i modernizację istniejących obiektów oraz budowę nowej sieci wodociągowej i  kanalizacyjnej. W ostatnich latach rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Pilźnie, doposażając ją w system nowoczesnych pompowni ścieków, nowy system zatrzymywania zanieczyszczeń stałych (komora kraty), przebudowano separatory piasku.
Na terenie miasta i gminy Pilzno wybudowano kilkanaście kilometrów nowej kanalizacji, które spięte są ze sobą zespołami nowoczesnych pompowni.