Dla klientów

MZWiK PILZNO – KLAUZULA INFORMACYJNA na dzień 25.05.2018r


Wzory umów, warunki przyłączenia do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej oraz protokoły odbioru do pobrania TUTAJ


Do poprawnego wyświetlania plików

wymagany jest program Adobe Reader

do pobrania poniżejOpłaty za wodę i ścieki

Wszystkie wpłaty należności za wodę i ścieki mogą być dokonywane w kasie Miejskiego Zakładu Komunalnego w Pilźnie, ul. Rynek 6
( wejście od tyłu Urzędu Miasta). Wpłaty dokonywane w kasie MZK są zwolnione od opłat.
Godziny otwarcia kasy MZK
Poniedziałek – : 8:00 – 14:00 Przerwa 12:00 – 13:00
Środa – : 8:00 – 14:00 Przerwa 12:00 – 13:00
telefon do kasy MZK: 14 680 77 42

Można również dokonywać wpłat bezpośrednio na konto Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie
Dane do wpłaty:
BS Pilzno, numer rachunku: 32 9477 0001 0000 3304 2000 0040
w tytule wpłaty prosimy o podanie numeru faktury.
Wpłaty poprzez bankowość internetową, oraz bezpośrednio w banku, na poczcie, itp., są obciążone opłatą zgodnie z cennikami poszczególnych banków.

Ważne!
Banki nie naliczają odsetek za nieterminowe opłacanie należności. W takim przypadku, klientowi mogą być naliczone odsetki za zwłokę, doliczone do kolejnej faktury.
Dlatego przypominamy o terminowym opłacaniu należności!


Usługi Asenizacyjne

Zgłoszenia wywozu nieczystości samochodem asenizacyjnym przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu 14 6913007 lub kom.: 601 83 49 49. Wywóz nieczystości odbywa się w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku w kolejności odpowiadającej kolejności zgłoszeń. Ze względu na duże zainteresowanie usługami asenizacyjnymi prosimy o wcześniejsze zgłaszanie wywozu w celu uniknięcia przelania zbiorników wybieralnych.


Lokalizacja punktów czerpalnych

Na terenie miasta Pilzno zostały wyznaczone przez MZWiK punkty czerpalne wody. dla osób, które nie posiadają przyłącza wodociągowego, lub też z którymi umowa o dostarczanie wody została rozwiązana w wyniku zaległości w opłacaniu należności.
Punkty czerpalne znajdują się:
Budynek MZWiK przy ul. Staszica 55
Budynek Oczyszczalni ścieków przy ul. Paderewskiego 11AWoda z punktów czerpalnych może być używana do celów spożywczych, oraz potrzeb gospodarstwa domowego. Nie może być używana do celów przemysłowych, produkcyjnych, rolniczych, itp.

Ważne!
Hydranty przeciwpożarowe znajdujące się na terenie miasta i gminy Pilzno, a będące własnością (w zarządzie) MZWiK Pilzno, nie są punktami czerpalnymi. Służą one do ochrony przeciwpożarowej. Korzystanie z hydrtantów bez zgody dyrekcji MZWiK Pilzno, niszczenie plomb, zabudowywanie, grodzenie, utrudnianie dostępu do hydrantów, otwieranie zasów, itp. jest zabronione i stanowi naruszenie mienia MZWiK Pilzno, oraz naruszenie ustawy o ochronie przeciwpożarowej !