Przyłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej – krok po kroku

Krok 1 – Warunki techniczne

 • Wypełnij Wniosek o wydanie warunków dostawy wody i przyjęcia ścieków. Do wniosku dołącz
  • aktualną mapę sytuacyjną określającą usytuowanie nieruchomości
  • odpis z właściwego rejestru (w przypadku przedsiębiorców)
  • oświadczenie o tytule prawnym nieruchomości, której dotyczy wniosek (nieobowiązkowe)
  • parametry dostarczanych ścieków (w przypadku dostawców ścieków przemysłowych)
 • Wniosek można pobrać klikając w link WNIOSEK
 • Wypełniony wniosek złóż w Biurze Obsługi Klienta MZWiK w Pilźnie, ul. Staszica 55
 • Czas na rozpatrzenie wniosku i wydanie warunków to 21 dni roboczych

KALKULACJA CEN
ZA TRANSPORT I OCZYSZCZANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Kalkulacja opłaty za nieczystości ciekłe przywożone transportem MZWiK w Pilźnie na oczyszczalnię ścieków:

 • Cena netto usługi oczyszczenia nieczystości ciekłych zł/m312,06
 • Cena netto usługi transportu nieczystości ciekłych zł/m314,87
 • podatek VAT – 8%

Całkowita opłata netto za oczyszczenie wraz z transportem MZWiK w Pilźnie – 26,93 zł/m3

Całkowita opłata brutto (z 8% VAT) za oczyszczenie wraz z transportem MZWiK w Pilźnie – 29,08 zł/m3

KALKULACJA CEN
ZA TRANSPORT I OCZYSZCZANIE NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

Kalkulacja opłaty za nieczystości ciekłe przywożone transportem MZWiK w Pilźnie na oczyszczalnię ścieków – obowiązujący od 25.09.2021:

 • Cena netto usługi oczyszczenia nieczystości ciekłych zł/m314,00
 • Cena netto usługi transportu nieczystości ciekłych zł/m320,36
 • podatek VAT – 8%

Całkowita opłata netto za oczyszczenie wraz z transportem MZWiK w Pilźnie – 34,36 zł/m3

Całkowita opłata brutto (z 8% VAT) za oczyszczenie wraz z transportem MZWiK w Pilźnie – 37,11 zł/m3

Zmiany wprowadzone na podstawie Uchwały nr XXXVI/286/2021 Rady Miejskiej w Pilźnie, opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego – całość do pobrania po kliknięciu poniżej

LOKALIZACJA PUNKTÓW CZERPALNYCH

Na terenie miasta Pilzno zostały wyznaczone przez MZWiK w Pilźnie punkty  czerpalne wody. Punkty czerpalne przeznaczone są dla:
osób które nie posiadają przyłącza wodociągowego;
osób z którymi umowa o dostarczanie wody została rozwiązana;
potrzeb wynikających z awarii lub konieczności tymczasowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.
Punkty czerpalne znajdują się:
– Budynek MZWiK przy ul. Staszica 55
– Budynek Oczyszczalni Ścieków przy ul. Paderewskiego 11A
 

Woda  z punktów  czerpalnych może być używana do celów spożywczych, oraz  potrzeb gospodarstwa domowego. Nie może być używana do celów  przemysłowych,  produkcyjnych, rolniczych, itp.

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Wszystkie wpłaty należności za wodę i ścieki mogą być przez Państwa dokonywane w Banku Spółdzielczym w Pilźnie, ul. Grodzka 2. Wpłaty dokonywane w BS Pilzno są zwolnione od opłat.

Informujemy, że Bank Spółdzielczy w Pilźnie czynny jest w następujących godzinach:

Poniedziałek 7.45 – 15.30
Wtorek 7.45 – 15.15
Środa 7.45 – 15.15
Czwartek 7.45 – 15.15
Piątek 7.45 – 15.30

  telefon do banku:  (14) 672 10 11

W tytule wpłaty prosimy o podanie numeru faktury. Dla każdego klienta MZWiK w Pilźnie przypisany jest indywidualny numer rachunku bankowego do opłat za wodę i ścieki. Wpłaty poprzez bankowość internetową, na poczcie, oraz bezpośrednio w banku – innym niż Bank Spółdzielczy w Pilźnie,  są obciążone opłatą zgodnie z cennikami poszczególnych  banków.
Ważne!
Banki nie naliczają odsetek za nieterminowe opłacanie należności. W   takim przypadku, klientowi mogą być naliczone odsetki za zwłokę, doliczone do kolejnej faktury. Dlatego przypominamy o terminowym  opłacaniu należności!
W  siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie, ul.  Staszica 55 nie ma możliwości dokonania wpłaty należności za wodę i  ścieki.

USŁUGI ASENIZACYJNE

Zgłoszenia wywozu nieczystości samochodem asenizacyjnym przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu 14 6913007 lub kom.: 601 83 49 49. Wywóz nieczystości odbywa się w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku w kolejności odpowiadającej kolejności zgłoszeń. Ze względu na duże zainteresowanie usługami asenizacyjnymi prosimy o wcześniejsze zgłaszanie wywozu w celu uniknięcia przelania zbiorników wybieralnych.

Na oczyszczalni ścieków w Pilźnie nie ma możliwości zgłoszenia wywozu osobiście. Teren zakładu jest zamknięty dla osób postronnych

WYKORZYSTANIE HYDRANTÓW

Hydranty przeciwpożarowe znajdujące się na terenie miasta i gminy  Pilzno, będące w  zarządzie MZWiK Pilzno, nie są punktami  czerpalnymi. Służą one do  ochrony przeciwpożarowej. Korzystanie z  hydrtantów bez zgody dyrekcji  MZWiK Pilzno, niszczenie plomb,  zabudowywanie, grodzenie, utrudnianie  dostępu do hydrantów, otwieranie  zasów, itp. jest zabronione oraz stanowi  naruszenie mienia MZWiK Pilzno,  jak również naruszenie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej !