LOKALIZACJA PUNKTÓW CZERPALNYCH

Na terenie miasta Pilzno zostały wyznaczone przez MZWiK w Pilźnie punkty  czerpalne wody. Punkty czerpalne przeznaczone są dla:
osób które nie posiadają przyłącza wodociągowego;
osób z którymi umowa o dostarczanie wody została rozwiązana;
potrzeb wynikających z awarii lub konieczności tymczasowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną.
Punkty czerpalne znajdują się:
– Budynek MZWiK przy ul. Staszica 55
– Budynek Oczyszczalni Ścieków przy ul. Paderewskiego 11A
 

Woda  z punktów  czerpalnych może być używana do celów spożywczych, oraz  potrzeb gospodarstwa domowego. Nie może być używana do celów  przemysłowych,  produkcyjnych, rolniczych, itp.

OPŁATY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Wszystkie wpłaty należności za wodę i ścieki mogą być przez Państwa dokonywane w kasie Urzędu Miejskiego w Pilźnie, ul. Rynek 6 ( wejście od tyłu Urzędu Miasta). Wpłaty dokonywane w kasie urzędu są zwolnione od opłat.
Informujemy, że kasa w Urzędzie Miejskim jest czynna w nowych godzinach:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 z przerwą w godz. 11:00-11:30   telefon do kasy: 14 680 77 38
 
Można również dokonywać wpłat bezpośrednio na konto Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie
Dane do wpłaty:
BS Pilzno, numer rachunku: 32 9477 0001 0000 3304 2000 0040
w tytule wpłaty prosimy o podanie numeru faktury.
 
Wpłaty poprzez bankowość internetową, oraz bezpośrednio w banku, na   poczcie, itp., są obciążone opłatą zgodnie z cennikami poszczególnych  banków.
Ważne!
Banki nie naliczają odsetek za nieterminowe opłacanie należności. W   takim przypadku, klientowi mogą być naliczone odsetki za zwłokę, doliczone do kolejnej faktury. Dlatego przypominamy o terminowym  opłacaniu należności!
 
W  siedzibie Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Pilźnie, ul.  Staszica 55 nie ma możliwości dokonania wpłaty należności za wodę i  ścieki.

USŁUGI ASENIZACYJNE

Zgłoszenia wywozu nieczystości samochodem asenizacyjnym przyjmowane są całodobowo pod numerem telefonu 14 6913007 lub kom.: 601 83 49 49. Wywóz nieczystości odbywa się w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku w kolejności odpowiadającej kolejności zgłoszeń. Ze względu na duże zainteresowanie usługami asenizacyjnymi prosimy o wcześniejsze zgłaszanie wywozu w celu uniknięcia przelania zbiorników wybieralnych.

Na oczyszczalni ścieków w Pilźnie nie ma możliwości zgłoszenia wywozu osobiście. Teren zakładu jest zamknięty dla osób postronnych

WYKORZYSTANIE HYDRANTÓW

Hydranty przeciwpożarowe znajdujące się na terenie miasta i gminy  Pilzno, będące w  zarządzie MZWiK Pilzno, nie są punktami  czerpalnymi. Służą one do  ochrony przeciwpożarowej. Korzystanie z  hydrtantów bez zgody dyrekcji  MZWiK Pilzno, niszczenie plomb,  zabudowywanie, grodzenie, utrudnianie  dostępu do hydrantów, otwieranie  zasów, itp. jest zabronione oraz stanowi  naruszenie mienia MZWiK Pilzno,  jak również naruszenie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej !